Ułatwienia dostępu

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zespół Programowo-Dydaktyczny ds. Kierunku Analityka Gospodarcza

Zespół Programowo-Dydaktyczny ds. Kierunku Analityka Gospodarcza

Zespół Programowo-Dydaktyczny ds. Kierunku Analityka Gospodarcza

W skład Zespołu Programowo–Dydaktycznego wchodzą:

   • Przewodnicząca zespołu: dr hab. Beata Ciałowicz, prof. UEK (Katedra Matematyki)
   • Sekretarz zespołu: dr Sabina Augustyn (Katedra Statystyki)
   • Dyrektor Instytutu Metod Ilościowych w Naukach Społecznych: dr hab. Paweł Ulman, prof. UEK (Katedra Statystyki)
   • Kierownicy Katedr:
    – dr hab. Barbara Pawełek,  prof. UEK (Katedra Statystyki)
    – dr hab. Anna Pajor, prof. UEK (Katedra Matematyki)
    – dr hab. Jerzy Marzec, prof. UEK (Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych)
   • Pracownicy Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych:
    – dr hab. Artur Prędki, prof. UEK
    – dr hab. inż. Kamil Makieła, prof. UEK
    – dr Łukasz Kwiatkowski
    Pracownicy Katedry Matematyki:
    – dr hab. Stanisław Wanat, prof. UEK
    – dr hab. Agnieszka Lipieta, prof. UEK
    – dr Grzegorz Kosiorowski
   • Pracownicy Katedry Statystyki:
    – dr hab. Monika Papież, prof. UEK
    – dr hab. Sławomir Śmiech, prof. UEK
    – dr Kamil Fijorek
   • Przedstawiciele studentów kierunku Analityka Gospodarcza:
    Aleksandra Kopecka
    Michał Holona
    Michał Bożek
    Krzysztof Żelazowski

     

Zespół Programowo-Dydaktyczny Instytutu pełni funkcje organu opiniodawczego i konsultacyjnego Dyrektora Instytutu.

Instytutowy Zespół Programowo-Dydaktyczny jest powoływany przez Dyrektora Instytutu na podstawie § 26 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Do zakresu działania Zespołu należą sprawy związane z:

 • opracowaniem kryteriów wprowadzania zmian w programach studiów;
 • opiniowaniem projektów kierunkowych efektów uczenia się i programów studiów oraz ich zmian;
 • modyfikacją oraz weryfikacją planów studiów i programów kształcenia zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji oraz wytycznymi Senatu i Władz UEK;
 • opracowaniem wytycznych w zakresie dyplomowania, w tym wymogów stawianych pracom dyplomowym;
 • opracowaniem i doskonaleniem procedury hospitacji zajęć dydaktycznych;
 • podejmowaniem działań w zakresie doskonalenia form dydaktyki;
 • opracowaniem zasad współpracy z interesariuszami zewnętrznymi;
 • opiniowaniem projektów uchwał związanych z dydaktyką;
 • inne sprawy wskazane przez Dyrektora Instytutu.