Ułatwienia dostępu

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Analityka gospodarcza II stopnia

Analityka gospodarcza II stopnia

Opis kierunku Analityka Gospodarcza, poziom magisterski

 

UWAGA: Rekrutacja na kierunek następuje przez Portal Rekrutacyjny UEK

 

 

 

O kierunku

Prowadzony w Instytucie Metod Ilościowych w Naukach Społecznych (IMIwNS) kierunek magisterski Analityka gospodarcza jest nowoczesnym kierunkiem studiów, prowadzonym w języku polskim, który odpowiada na zapotrzebowanie nowoczesnego i konkurencyjnego rynku pracy. Kierunek Analityka gospodarcza na poziomie magisterskim wyróżnia kompleksowe podejście do analizy danych obejmujące wykorzystanie narzędzi informatycznych oraz poszerzoną wiedzę ekonomiczną. Analityka gospodarcza w IMIwNS ma na celu przygotowanie absolwentów do zaawansowanego analizowania, modelowania i prognozowania procesów gospodarczych z wykorzystaniem metod statystyczno-ekonometrycznych oraz narzędzi informatycznych (Excel, R, Python, VBA).

Program studiów magisterskich koncentruje się na nauce wykorzystania metod ilościowych w ekonomii i finansach, co umożliwia uzyskanie pogłębionej wiedzy oraz umiejętności z zakresu analizy funkcjonowania gospodarki w skali mikro i makro, rynków finansowych oraz towarowych, funkcjonowania instytucji finansowych i ubezpieczeniowych przeprowadzanych z wykorzystaniem metod statystycznych, ekonometrycznych podporządkowanych praktyce analiz danych gospodarczych.

Ideą przewodnią programu studiów jest połączenie wiedzy akademickiej z umiejętnościami przeprowadzania analiz gospodarczych w praktyce, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych i analitycznych.

 

 

 

Atuty kierunku

Absolwent kierunku wyróżnia się: 

 • zdolnością łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką gospodarczą; 

 • specjalistyczną wiedzą z zakresu funkcjonowania gospodarki i rynków finansowych; 

 • znajomością i zastosowaniem różnych metod analizy danych gospodarczych;

 • umiejętnością analizy danych z wykorzystaniem pakietów obliczeniowych i języków programowania. 

Możliwe jest zindywidualizowanie ścieżki kształcenia poprzez ofertę przedmiotów do wyboru (w języku polskim lub angielskim) oraz realizację części programu studiów za granicą w jednej z uczelni partnerskich UEK (program ERASMUS). 

 

 

 

Opinie studentów

W ankiecie przeprowadzonej w 2021 r. zadaliśmy Naszym studentom następujące pytanie: Jakie Twoje oczekiwania dotyczące kierunku zostały spełnione? Wybrane odpowiedzi:

 • Ciężko znaleźć inny kierunek, który w taki sposób łączyłby zagadnienia ekonomiczne, informatyczne i matematyczne;

 • Spełnione zostały moje oczekiwania względem poziomu nauczania przedmiotów matematycznych (algebra liniowa, analiza matematyczna, statystyka);

 • Wszechstronność oferowana przez ten kierunek może być sporym atutem na rynku pracy;

 • Dużo ciekawych przedmiotów, które się ze sobą łączą, ale również możliwość wyboru, w jakim kierunku chcemy dalej się rozwijać;

 • Jestem zadowolony z wyboru tego kierunku. Szczególnie poszerzyło to moje umiejętności z zakresu matematyki i ekonomii;

 • Jestem zadowolona, ponieważ wiedza przekazywana na tym kierunku jest ciekawa i jest dokładne tym, czego się spodziewałam;

 • Wysoki poziom zajęć matematycznych, zaangażowanie prowadzących, kierunek trudny, ale wyniesiona wiedza jest przydatna.

 
 

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci kierunku to dobrze opłacani analitycy-specjaliści posługujący się zaawansowanymi metodami matematycznymi, ekonometrycznymi i statystycznymi przy przygotowywaniu analiz.  

 

Jako specjalista analityk absolwent znajduje zatrudnienie w: 

 • korporacjach krajowych i międzynarodowych;

 • bankach, firmach ubezpieczeniowych, instytucjach finansowych; 

 • firmach konsultingowych i doradczych;

 • przedsiębiorstwach działających w różnych sektorach gospodarki;

 • instytucjach administracji państwowej i samorządowej. 

 
 

Kariery Naszych absolwentów

W oparciu o system ELA prowadzony przez MEiN, osoby kończące Analitykę gospodarczą w 2020:

 • poszukiwały pracy przez okres 1.3 miesiąca;

 • otrzymywały początkowe wynagrodzenie na poziomie 4950 zł brutto.

Silne powiazanie kierunku z rynkiem pracy ilustruje wskaźnik osób pracujących już w trakcie studiów magisterskich na poziomie 73%.

 

Stanowiska na których pracują Nasi absolwenci to m.in.:

 • Analityk danych/ biznesowy/finansowy/sprzedaży/ds. ryzyka rynkowego/danych rynkowych;

 • Pricing/Digital/Data/Quantitative/Business Inteligence Analyst;

 • Specjalista ds. modelowania ryzyka i analiz;

 • Wizualizator danych;

 • Konsultant/programista BI.

 
 

O kierunku – opis w PJM z napisami

 

Więcej informacji o wsparciu (na etapie rekrutacji oraz podczas studiów) dostępne są na stornie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

 

UWAGA: Rekrutacja na kierunek następuje przez Portal Rekrutacyjny UEK

Profil specjalności: Analityka makroekonomiczna

Kierunek: Analityka gospodarcza, Stopień: II(studia magisterskie)

Specjalność umożliwia uzyskanie pogłębionej wiedzy i umiejętności z zakresu: 

 • analiz makroekonomicznych;

 • teorii wzrostu gospodarczego; 

 • modeli i prognoz demograficznych; 

 • rynków zagranicznych i finansów międzynarodowych;

 • analiz zjawisk społecznych i rynku pracy,

przy wykorzystaniu metod ilościowych i narzędzi informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji gospodarczych. 

 

 

UWAGA: Rekrutacja na kierunek następuje przez Portal Rekrutacyjny UEK

Program kierunku i specjalności

Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Liczba Punkty
godzin ECTS
1 Ekonometria dynamiczna EKODNA kierunkowe lub ogólne Wykłady 20 8
2 Ekonometria dynamiczna EKODNA kierunkowe lub ogólne Laboratoria 30 0
3 Język angielski 1.1* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 30 2
4 Prognozowanie gospodarcze PROGOS kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 30 0
5 Prognozowanie gospodarcze PROGOS kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 7
6 Statystyczna analiza wielowymiarowa / Multivariate statistical analysis* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 30 0
7 Statystyczna analiza wielowymiarowa / Multivariate statistical analysis* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 25 8
8 Wnioskowanie bayesowskie w ekonomii empirycznej / Bayesian inference* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 15 0
9 Wnioskowanie bayesowskie w ekonomii empirycznej / Bayesian inference* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 15 5
Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Liczba Punkty
godzin ECTS
1 Ekonomia matematyczna EKOMAT kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 15 0
2 Ekonomia matematyczna EKOMAT kierunkowe lub ogólne Wykłady 20 6
3 Finanse międzynarodowe FINMED specjalnościowe Ćwiczenia 15 0
4 Finanse międzynarodowe FINMED specjalnościowe Wykłady 15 5
5 Język angielski 1.2* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 30 3
6 Makroekonometria MAKROE specjalnościowe Laboratoria 15 0
7 Makroekonometria MAKROE specjalnościowe Wykłady 30 7
8 Prawo własności intelektualnej PRAWLA kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 2
9 Przedmioty do wyboru – semestr 2* GRUPRZ do wyboru Grupa przedmiotów 30 4
10 Wielowymiarowe modele ekonometrii finansowej WIEMDE kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 5
11 Wielowymiarowe modele ekonometrii finansowej WIEMDE kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 15 0
Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Liczba Punkty
godzin ECTS
1 Ekonometria wahań aktywności gospodarczej EKOWAH specjalnościowe Laboratoria 15 0
2 Ekonometria wahań aktywności gospodarczej EKOWAH specjalnościowe Wykłady 15 5
3 Ekonometria wzrostu i porównań międzynarodowych EKOWZR specjalnościowe Laboratoria 15 0
4 Ekonometria wzrostu i porównań międzynarodowych EKOWZR specjalnościowe Wykłady 15 6
5 Przedmioty do wyboru – semestr 3* GRUPRZ do wyboru Grupa przedmiotów 30 4
6 Seminarium magisterskie* GRUPRZ seminarium Grupa przedmiotów 30 5
7 Statystyka społeczna STASPO specjalnościowe Ćwiczenia 15 0
8 Statystyka społeczna STASPO specjalnościowe Wykłady 15 5
9 Teoria wzrostu gospodarczego TEOWZR specjalnościowe Ćwiczenia 15 0
10 Teoria wzrostu gospodarczego TEOWZR specjalnościowe Wykłady 15 6
Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Liczba Punkty
godzin ECTS
1 Metody analizy rynków zagranicznych METAYR specjalnościowe Ćwiczenia 30 0
2 Metody analizy rynków zagranicznych METAYR specjalnościowe Wykłady 15 6
3 Modele i prognozy demograficzne MODIPR specjalnościowe Ćwiczenia 15 0
4 Modele i prognozy demograficzne MODIPR specjalnościowe Wykłady 15 5
5 Optymalizacja decyzji gospodarczych OPTDCY kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 15 0
6 Optymalizacja decyzji gospodarczych OPTDCY kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 5
7 Przedmioty do wyboru – semestr 4* GRUPRZ do wyboru Grupa przedmiotów 30 4
8 Seminarium magisterskie* GRUPRZ seminarium Grupa przedmiotów 30 10
9 Statystyka pracy STAPAC specjalnościowe Ćwiczenia 15 0
10 Statystyka pracy STAPAC specjalnościowe Wykłady 15 5

Profil specjalności: Analityka mikroekonomiczna

Kierunek: Analityka gospodarcza, Stopień: II(studia magisterskie)

Specjalność pozwala pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu: 

 • rachunkowości i finansów przedsiębiorstw;

 • modelowania i optymalizacji produkcji oraz kosztów przedsiębiorstwa;

 • statystycznej analizy gospodarstw domowych;

 • analiz zjawisk społecznych i rynku pracy,

przy wykorzystaniu metod ilościowych i narzędzi informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji gospodarczych.

 

 

 UWAGA: Rekrutacja na kierunek następuje przez Portal Rekrutacyjny UEK

Program kierunku i specjalności

Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Liczba Punkty
godzin ECTS
1 Ekonometria dynamiczna EKODNA kierunkowe lub ogólne Laboratoria 30 0
2 Ekonometria dynamiczna EKODNA kierunkowe lub ogólne Wykłady 20 8
3 Język angielski 1.1* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 30 2
4 Prognozowanie gospodarcze PROGOS kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 7
5 Prognozowanie gospodarcze PROGOS kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 30 0
6 Statystyczna analiza wielowymiarowa / Multivariate statistical analysis* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 30 0
7 Statystyczna analiza wielowymiarowa / Multivariate statistical analysis* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 25 8
8 Wnioskowanie bayesowskie w ekonomii empirycznej / Bayesian inference* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 15 0
9 Wnioskowanie bayesowskie w ekonomii empirycznej / Bayesian inference* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 15 5
Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Liczba Punkty
godzin ECTS
1 Ekonomia matematyczna EKOMAT kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 15 0
2 Ekonomia matematyczna EKOMAT kierunkowe lub ogólne Wykłady 20 6
3 Język angielski 1.2* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 30 3
4 Mikroekonometria MIKROE specjalnościowe Wykłady 15 7
5 Mikroekonometria MIKROE specjalnościowe Laboratoria 30 0
6 Prawo własności intelektualnej PRAWLA kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 2
7 Przedmioty do wyboru – semestr 2* GRUPRZ do wyboru Grupa przedmiotów 30 4
8 Statystyczne metody kontroli jakości STAMTO specjalnościowe Ćwiczenia 15 0
9 Statystyczne metody kontroli jakości STAMTO specjalnościowe Wykłady 15 5
10 Wielowymiarowe modele ekonometrii finansowej WIEMDE kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 15 0
11 Wielowymiarowe modele ekonometrii finansowej WIEMDE kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 5
Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Liczba Punkty
godzin ECTS
1 Ekonometria wahań aktywności gospodarczej EKOWAH specjalnościowe Laboratoria 15 0
2 Ekonometria wahań aktywności gospodarczej EKOWAH specjalnościowe Wykłady 15 5
3 Metody aktuarialne METAKT specjalnościowe Wykłady 15 7
4 Metody aktuarialne METAKT specjalnościowe Ćwiczenia 30 0
5 Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej MIESAN specjalnościowe Wykłady 15 5
6 Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej MIESAN specjalnościowe Ćwiczenia 15 0
7 Przedmioty do wyboru – semestr 3* GRUPRZ do wyboru Grupa przedmiotów 30 4
8 Seminarium magisterskie* GRUPRZ seminarium Grupa przedmiotów 30 5
9 Statystyka społeczna STASPO specjalnościowe Ćwiczenia 15 0
10 Statystyka społeczna STASPO specjalnościowe Wykłady 15 5
Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Liczba Punkty
godzin ECTS
1 Analiza finansowa w przedsiębiorstwie ANAFSO specjalnościowe Ćwiczenia 15 0
2 Analiza finansowa w przedsiębiorstwie ANAFSO specjalnościowe Wykłady 15 5
3 Eksploracyjna analiza danych EKSANA specjalnościowe Ćwiczenia 15 0
4 Eksploracyjna analiza danych EKSANA specjalnościowe Wykłady 15 5
5 Optymalizacja decyzji gospodarczych OPTDCY kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 15 0
6 Optymalizacja decyzji gospodarczych OPTDCY kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 5
7 Przedmioty do wyboru – semestr 4* GRUPRZ do wyboru Grupa przedmiotów 30 4
8 Seminarium magisterskie* GRUPRZ seminarium Grupa przedmiotów 30 10
9 Statystyka pracy STAPAC specjalnościowe Ćwiczenia 15 0
10 Statystyka pracy STAPAC specjalnościowe Wykłady 15 5

Profil specjalności: Analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych

Kierunek: Analityka gospodarcza, Stopień: II(studia magisterskie)

Specjalność umożliwia uzyskanie pogłębionej wiedzy i umiejętności z zakresu analizy działalności w warunkach ryzyka: 

 • banków oraz innych instytucji finansowych; 

 • instytucji ubezpieczeniowych,

przy wykorzystaniu metody ilościowych, w tym metod aktuarialnych oraz narzędzi informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji gospodarczych. 

 

 

UWAGA: Rekrutacja na kierunek następuje przez Portal Rekrutacyjny UEK

Program kierunku i specjalności

Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Liczba Punkty
godzin ECTS
1 Ekonometria dynamiczna EKODNA kierunkowe lub ogólne Laboratoria 30 0
2 Ekonometria dynamiczna EKODNA kierunkowe lub ogólne Wykłady 20 8
3 Język angielski 1.1* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 30 2
4 Prognozowanie gospodarcze PROGOS kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 30 0
5 Prognozowanie gospodarcze PROGOS kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 7
6 Statystyczna analiza wielowymiarowa / Multivariate statistical analysis* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 30 0
7 Statystyczna analiza wielowymiarowa / Multivariate statistical analysis* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 25 8
8 Wnioskowanie bayesowskie w ekonomii empirycznej / Bayesian inference* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 15 0
9 Wnioskowanie bayesowskie w ekonomii empirycznej / Bayesian inference* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 15 5
Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Liczba Punkty
godzin ECTS
1 Bankowość BANKOW specjalnościowe Wykłady 30 5
2 Ekonomia matematyczna EKOMAT kierunkowe lub ogólne Wykłady 20 6
3 Ekonomia matematyczna EKOMAT kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 15 0
4 Język angielski 1.2* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 30 3
5 Mikroekonometria MIKROE specjalnościowe Wykłady 15 7
6 Mikroekonometria MIKROE specjalnościowe Laboratoria 30 0
7 Prawo własności intelektualnej PRAWLA kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 2
8 Przedmioty do wyboru – semestr 2* GRUPRZ do wyboru Grupa przedmiotów 30 4
9 Wielowymiarowe modele ekonometrii finansowej WIEMDE kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 15 0
10 Wielowymiarowe modele ekonometrii finansowej WIEMDE kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 5
Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Liczba Punkty
godzin ECTS
1 Analiza finansowa banków i instytucji ubezpieczeniowych ANAFNA specjalnościowe Wykłady 15 5
2 Analiza finansowa banków i instytucji ubezpieczeniowych ANAFNA specjalnościowe Ćwiczenia 15 0
3 Ekonometria w instytucjach finansowych EKOWIN specjalnościowe Laboratoria 15 0
4 Ekonometria w instytucjach finansowych EKOWIN specjalnościowe Wykłady 15 5
5 Metody aktuarialne METAKT specjalnościowe Ćwiczenia 30 0
6 Metody aktuarialne METAKT specjalnościowe Wykłady 15 7
7 Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej MIESAN specjalnościowe Wykłady 15 5
8 Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej MIESAN specjalnościowe Ćwiczenia 15 0
9 Przedmioty do wyboru – semestr 3* GRUPRZ do wyboru Grupa przedmiotów 30 4
10 Seminarium magisterskie* GRUPRZ seminarium Grupa przedmiotów 30 5
Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Liczba Punkty
godzin ECTS
1 Eksploracyjna analiza danych EKSANA specjalnościowe Ćwiczenia 15 0
2 Eksploracyjna analiza danych EKSANA specjalnościowe Wykłady 15 5
3 Instytucje ubezpieczeniowe INSUBE specjalnościowe Wykłady 30 5
4 Modele i prognozy demograficzne MODIPR specjalnościowe Wykłady 15 5
5 Modele i prognozy demograficzne MODIPR specjalnościowe Ćwiczenia 15 0
6 Optymalizacja decyzji gospodarczych OPTDCY kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 15 0
7 Optymalizacja decyzji gospodarczych OPTDCY kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 5
8 Przedmioty do wyboru – semestr 4* GRUPRZ do wyboru Grupa przedmiotów 30 4
9 Seminarium magisterskie* GRUPRZ seminarium Grupa przedmiotów 30 10

Efekty uczenia się dla kierunku

Kod UEK Kategoria Kompetencja Kody OEK
WZ-ST2-AG-K01-23/24Z Kompetencji społecznych Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu ekonomii i finansów oraz dyscyplin powiązanych. P7S_KK 
WZ-ST2-AG-K02-23/24Z Kompetencji społecznych Absolwent jest gotów do świadomego uzupełniania i doskonalenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, ze szczególnym uwzględnieniem metod analizy danych, a także do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu. P7S_KK 
WZ-ST2-AG-K03-23/24Z Kompetencji społecznych Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, a także do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego i samodzielnego podejmowania decyzji. P7S_KO 
WZ-ST2-AG-K04-23/24Z Kompetencji społecznych Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, wykorzystując nabytą wiedzę i umiejętności. P7S_KO 
WZ-ST2-AG-K05-23/24Z Kompetencji społecznych Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym dbałości o rozwój dorobku, podtrzymywania etosu zawodu oraz przestrzegania i rozwijania zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych w działalności gospodarczej, a także do działania na rzecz przestrzegania tych zasad. P7S_KR 
WZ-ST2-AG-U01-23/24Z Umiejętności Absolwent potrafi rozpoznawać, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dotyczące różnych aspektów działalności gospodarczej i funkcjonowania społeczeństwa, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, posługując się różnorodnymi metodami analizy danych. P7S_UW 
WZ-ST2-AG-U02-23/24Z Umiejętności Absolwent potrafi innowacyjnie wykonywać zadania związane z analizą statystyczną, optymalizacją decyzji gospodarczych oraz modelowaniem i prognozowaniem procesów społeczno-ekonomicznych i finansowych, w nieprzewidywalnych warunkach, poszukując alternatywnych, przystosowując istniejące lub opracowując nowe rozwiązania, korzystając z właściwie dobranych źródeł informacji i danych, dokonując ich oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji. P7S_UW 
WZ-ST2-AG-U03-23/24Z Umiejętności Absolwent potrafi dobierać metody i modele właściwe analizie różnego typu danych statystycznych, w tym danych przekrojowych, szeregów czasowych, danych demograficznych, marketingowych, jakościowych, finansowych i ubezpieczeniowych, oraz danych wykorzystywanych w optymalizacji decyzji gospodarczych, a także formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi. P7S_UW 
WZ-ST2-AG-U04-23/24Z Umiejętności Absolwent potrafi dobierać, stosować, modyfikować i opracowywać narzędzia informatyczne oraz implementacje metod i modeli analizy danych, wykorzystując pogłębioną znajomość specjalistycznych języków programowania i pakietów statystyczno-ekonometrycznych. P7S_UW 
WZ-ST2-AG-U05-23/24Z Umiejętności Absolwent potrafi komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na specjalistyczne tematy z zakresu analizy danych w kontekście modelowania i prognozowania procesów społeczno-gospodarczych, a także prowadzić debatę. P7S_UK 
WZ-ST2-AG-U06-23/24Z Umiejętności Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią. P7S_UK 
WZ-ST2-AG-U07-23/24Z Umiejętności Absolwent potrafi kierować pracą zespołu. P7S_UO 
WZ-ST2-AG-U08-23/24Z Umiejętności Absolwent potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach. P7S_UO 
WZ-ST2-AG-U09-23/24Z Umiejętności Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie, będąc świadomym potrzeby uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu analizy danych. P7S_UU 
WZ-ST2-AG-W01-23/24Z Wiedzy Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zależności dotyczące zjawisk społeczno-gospodarczych, stanowiące zaawansowaną wiedzę z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, oraz posiada wiedzę na temat głównych tendencji rozwojowych w tych dyscyplinach. P7S_WG 
WZ-ST2-AG-W02-23/24Z Wiedzy Absolwent zna i rozumie w sposób uporządkowany i podbudowany teoretycznie kluczowe zagadnienia oraz główne tendencje rozwojowe w obszarze modelowania statystyczno-ekonometrycznego i optymalizacji decyzji gospodarczych, a także wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy specjalistycznej. P7S_WG 
WZ-ST2-AG-W03-23/24Z Wiedzy Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu pomiaru i statystycznego opisu wielkości ekonomicznych, wzajemnych ich powiązań oraz ogólnej metodologii badań ekonomicznych. P7S_WG 
WZ-ST2-AG-W04-23/24Z Wiedzy Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady wnioskowania statystycznego z wykorzystaniem metod i modeli statystyki matematycznej, demografii, wielowymiarowej analizy danych, ekonometrii i badań operacyjnych, analizy szeregów czasowych i prognozowania, swobodnie posługując się aparatem statystyczno-matematycznym. P7S_WG 
WZ-ST2-AG-W05-23/24Z Wiedzy Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i modele właściwe analizie różnego typu danych statystycznych, w tym danych przekrojowych, szeregów czasowych, danych panelowych, demograficznych, marketingowych, jakościowych, finansowych i ubezpieczeniowych, oraz danych wykorzystywanych w optymalizacji decyzji gospodarczych. P7S_WG 
WZ-ST2-AG-W06-23/24Z Wiedzy Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu analizy finansowej oraz funkcjonowania przedsiębiorstw. P7S_WG 
WZ-ST2-AG-W07-23/24Z Wiedzy Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu specjalistycznych języków programowania i pakietów statystyczno-ekonometrycznych. P7S_WG 
WZ-ST2-AG-W08-23/24Z Wiedzy Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, przemiany w niej zachodzące, ich przyczyny i sposoby oddziaływania na zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze będące przedmiotem analiz ilościowych. P7S_WK 
WZ-ST2-AG-W09-23/24Z Wiedzy Absolwent zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania pracy zawodowej, w szczególności związanej z analizą danych gospodarczych, a także zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. P7S_WK 
WZ-ST2-AG-W10-23/24Z Wiedzy Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, z uwzględnieniem współczesnych narzędzi analizy danych. P7S

 

UWAGA: Rekrutacja na kierunek następuje przez Portal Rekrutacyjny UEK