Ułatwienia dostępu

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Analityka gospodarcza I stopnia

Analityka gospodarcza I stopnia

Opis kierunku Analityka Gospodarcza, poziom licencjacki

 

UWAGA: Rekrutacja na kierunek następuje przez Portal Rekrutacyjny UEK

 

O kierunku

Prowadzony w Instytucie Metod Ilościowych w Naukach Społecznych (IMIwNS) kierunek licencjacki Analityka gospodarcza jest nowoczesnym kierunkiem studiów, będącym odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Kierunek wyróżnia kompleksowe podejście do analizy danych obejmujące wykorzystanie narzędzi informatycznych oraz poszerzoną wiedzę ekonomiczną. Podstawowym celem jest przygotowanie absolwentów do zaawansowanego analizowania, modelowania i prognozowania procesów gospodarczych z wykorzystaniem metod statystyczno-ekonometrycznych oraz narzędzi informatycznych (Excel, R, Python, VBA). 

Główną częścią programu jest nauka wykorzystania metod ilościowych w ekonomii, co umożliwia uzyskanie pogłębionej wiedzy oraz umiejętności z zakresu praktycznych analiz funkcjonowania gospodarki w skali mikro i makro, rynków finansowych, towarowych oraz ryzyka. 

Ideą przewodnią programu studiów jest połączenie wiedzy akademickiej z umiejętnościami przeprowadzania analiz gospodarczych w praktyce, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Kandydaci na ten kierunek studiów powinni przejawiać zainteresowanie funkcjonowaniem gospodarki oraz zdolności analityczne. Niewątpliwym atutem osób wybierających ten kierunek studiów będzie talent matematyczny i zdolność logicznego myślenia. Dodatkowo kandydaci powinni wykazywać otwartość na poznawanie i posługiwanie się narzędziami komputerowymi, w tym programami służącymi do gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych. Na studiach rozwijane są umiejętności analityczne, kreatywne myślenie, pomagamy w poznaniu narzędzi informatycznych niezbędnych na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Studia na Analityce gospodarczej przewidziane są dla przyszłych analityków, zajmujących się prowadzeniem badań statystyczno-ekonometrycznych z zakresu zjawisk społeczno-ekonomicznych.

Po ukończeniu studiów I stopnia możliwa jest kontynuacja nauki na studiach magisterskich na kierunku Analityka gospodarcza lub na innych kierunkach ekonomicznych.

 

 

Atuty kierunku

Absolwent kierunku wyróżnia się: 

 • zdolnością łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką gospodarczą; 
 • specjalistyczną wiedzą z zakresu funkcjonowania gospodarki i rynków finansowych; 
 • znajomością i zastosowaniem różnych metod analizy danych gospodarczych;
 • umiejętnością analizy danych z wykorzystaniem pakietów obliczeniowych i języków programowania. 

 

Możliwe jest zindywidualizowanie ścieżki kształcenia poprzez ofertę przedmiotów do wyboru (w języku polskim lub angielskim) oraz realizację części programu studiów za granicą w jednej z uczelni partnerskich UEK (program ERASMUS). 

 

 

Opinie studentów

W ankiecie przeprowadzonej w 2021 r. zadaliśmy Naszym studentom następujące pytanie: Jakie Twoje oczekiwania dotyczące kierunku zostały spełnione? Wybrane odpowiedzi:

 • Ciężko znaleźć inny kierunek, który w taki sposób łączyłby zagadnienia ekonomiczne, informatyczne i matematyczne;
 • Spełnione zostały moje oczekiwania względem poziomu nauczania przedmiotów matematycznych (algebra liniowa, analiza matematyczna, statystyka);
 • Wszechstronność oferowana przez ten kierunek może być sporym atutem na rynku pracy;
 • Dużo ciekawych przedmiotów, które się ze sobą łączą, ale również możliwość wyboru, w jakim kierunku chcemy dalej się rozwijać;
 • Jestem zadowolony z wyboru tego kierunku. Szczególnie poszerzyło to moje umiejętności z zakresu matematyki i ekonomii;
 • Jestem zadowolona, ponieważ wiedza przekazywana na tym kierunku jest ciekawa i jest dokładne tym, czego się spodziewałam;
 • Wysoki poziom zajęć matematycznych, zaangażowanie prowadzących, kierunek trudny, ale wyniesiona wiedza jest przydatna.

 

 

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci kierunku to dobrze opłacani analitycy-specjaliści posługujący się zaawansowanymi metodami matematycznymi, ekonometrycznymi i statystycznymi przy przygotowywaniu analiz.  

Jako specjalista analityk absolwent znajduje zatrudnienie w: 

 • korporacjach krajowych i międzynarodowych;
 • bankach, firmach ubezpieczeniowych, instytucjach finansowych; 
 • firmach konsultingowych i doradczych;
 • przedsiębiorstwach działających w różnych sektorach gospodarki;
 • instytucjach administracji państwowej i samorządowej. 

 

 

Kariery Naszych absolwentów

W oparciu o system ELA prowadzony przez MEiN, osoby kończące Analitykę gospodarczą w 2020:

 • poszukiwały pracy przez okres 2,4 miesiąca;
 • otrzymywały początkowe wynagrodzenie na poziomie 4450 zł brutto.

 

Silne powiazanie kierunku z rynkiem pracy ilustruje wskaźnik osób pracujących już w trakcie studiów magisterskich na poziomie 27%.

Ponad 90% kontynuowało naukę po licencjacie.

Stanowiska w firmach na których pracują Nasi absolwenci to m.in.:

 • Analityk danych/ biznesowy/finansowy/sprzedaży/ds. ryzyka rynkowego/danych rynkowych;
 • Pricing/Digital/Data/Quantitative/Business Inteligence Analyst;
 • Specjalista ds. modelowania ryzyka i analiz;
 • Wizualizator danych;
 • Konsultant/programista BI.

 

 

O kierunku – opis w PJM z napisami

 

Więcej informacji o wsparciu (na etapie rekrutacji oraz podczas studiów) dostępne są na stornie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

UWAGA: Rekrutacja na kierunek następuje przez Portal Rekrutacyjny UEK

 

 

 

Program studiów

Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Liczba godzin Punkty ECTS
1 Algebra liniowa ALGLIN kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 30 0
2 Algebra liniowa ALGLIN kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 5
3 Analiza matematyczna I ANAMTE kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 30 0
4 Analiza matematyczna I ANAMTE kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 6
5 Drugi język obcy* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 30 2
6 Informatyka INFORM kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 30 3
7 Język angielski JEZAGD kierunkowe lub ogólne Lektorat 30 2
8 Metodologia badań ekonomicznych METBAD kierunkowe lub ogólne Wykłady 20 4
9 Metodologia badań ekonomicznych METBAD kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 15 0
10 Mikroekonomia I MIKIRA kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 30 0
11 Mikroekonomia I MIKIRA kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 5
12 Podstawy rachunkowości PODRCH kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 25 0
13 Podstawy rachunkowości PODRCH kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 5
14 Wychowanie fizyczne WYCFIZ kierunkowe lub ogólne Zajęcia z WF 30 0
Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Liczba godzin Punkty ECTS
1 Analiza matematyczna II ANAMMA kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 30 0
2 Analiza matematyczna II ANAMMA kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 5
3 Drugi język obcy* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 30 2
4 Elementy logiki ELELOG kierunkowe lub ogólne Konwersatorium 15 2
5 Język angielski JEZAGD kierunkowe lub ogólne Lektorat 30 2
6 Makroekonomia I MAKIZY kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 15 0
7 Makroekonomia I MAKIZY kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 4
8 Mikroekonomia II MIKIIR kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 15 0
9 Mikroekonomia II MIKIIR kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 4
10 Podstawy organizacji i zarządzania PODORG kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 15 0
11 Podstawy organizacji i zarządzania PODORG kierunkowe lub ogólne Wykłady 10 3
12 Rachunek prawdopodobieństwa RACPRA kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 30 0
13 Rachunek prawdopodobieństwa RACPRA kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 5
14 Statystyka opisowa i ekonomiczna STAOIS kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 30 0
15 Statystyka opisowa i ekonomiczna STAOIS kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 5
16 Wychowanie fizyczne WYCFIZ kierunkowe lub ogólne Zajęcia z WF 30 0
Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Liczba godzin Punkty ECTS
1 Drugi język obcy* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 30 2
2 Język angielski JEZAGD kierunkowe lub ogólne Lektorat 30 2
3 Języki i pakiety obliczeniowe / Statystyka z pakietem R* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 30 3
4 Makroekonomia II MAKIIJ kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 5
5 Makroekonomia II MAKIIJ kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 30 0
6 Moduł 1. Przedmiot do wyboru 1* GRUPRZ do wyboru Grupa przedmiotów 30 4
7 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa OCEKON kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 4
8 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa OCEKON kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 15 0
9 Podstawy finansów PODFIN kierunkowe lub ogólne Wykłady 10 3
10 Podstawy finansów PODFIN kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 15 0
11 Statystyka matematyczna STAMAT kierunkowe lub ogólne Wykłady 30 6
12 Statystyka matematyczna STAMAT kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 30 0
13 Teoria gier / Game theory / Uczenie się w grach / Learning in games* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 15 0
14 Teoria gier / Game theory / Uczenie się w grach / Learning in games* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 15 4
Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Liczba godzin Punkty ECTS
1 Demografia DEMOGR kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 3
2 Demografia DEMOGR kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 15 0
3 Drugi język obcy* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 30 3
4 Ekonometria EKONOM kierunkowe lub ogólne Wykłady 30 6
5 Ekonometria EKONOM kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 30 0
6 Język angielski JEZAGD kierunkowe lub ogólne Lektorat 30 3
7 Matematyka finansowa MATFIN kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 30 3
8 Moduł 2. Przedmiot do wyboru 2* GRUPRZ do wyboru Grupa przedmiotów 30 4
9 Podstawy VBA w metodach ilościowych / Introduction to VBA in quantitative analysis* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 30 3
10 Podstawy wielowymiarowej analizy danych / Basics of multivariate data analysis* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 15 0
11 Podstawy wielowymiarowej analizy danych / Basics of multivariate data analysis* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 15 3
12 Prawo gospodarcze PRAGOS kierunkowe lub ogólne Wykłady 25 3
13 Przygotowanie danych do analiz w Pythonie PRZDHD kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 15 2
Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Liczba godzin Punkty ECTS
1 Analiza finansowych szeregów czasowych ANAFWY kierunkowe lub ogólne Wykłady 30 6
2 Analiza finansowych szeregów czasowych ANAFWY kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 30 0
3 Analiza zmiennych jakościowych z programem R / Ekonometryczne metody badań preferencji konsumentów z programem Excel* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 15 0
4 Analiza zmiennych jakościowych z programem R / Ekonometryczne metody badań preferencji konsumentów z programem Excel* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 15 3
5 Badania operacyjne BADOPE kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 5
6 Badania operacyjne BADOPE kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 30 0
7 Metoda reprezentacyjna / Wstęp do statystyki małych obszarów* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 15 3
8 Metoda reprezentacyjna / Wstęp do statystyki małych obszarów* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 15 0
9 Moduł 3. Przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych* GRUPRZ do wyboru Grupa przedmiotów 30 5
10 Prognozowanie i symulacje PROIYM kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 5
11 Prognozowanie i symulacje PROIYM kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 30 0
12 Seminarium dyplomowe* GRUPRZ seminarium Grupa przedmiotów 30 5
Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Liczba godzin Punkty ECTS
1 Analiza rynków finansowych i towarowych ANARNK kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 3
2 Analiza rynków finansowych i towarowych ANARNK kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 15 0
3 Metody badań rynkowych / Analiza konsumpcji i rynku* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 15 4
4 Metody badań rynkowych / Analiza konsumpcji i rynku* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 30 0
5 Modelowanie produkcji, kosztów i efektywności gospodarowania / Modelling of production, costs and efficiency* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 15 0
6 Modelowanie produkcji, kosztów i efektywności gospodarowania / Modelling of production, costs and efficiency* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 15 3
7 Moduł 4. Przedmiot do wyboru 3* GRUPRZ do wyboru Grupa przedmiotów 30 4
8 Rachunkowość zarządcza RACZAR kierunkowe lub ogólne Wykłady 15 3
9 Rachunkowość zarządcza RACZAR kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia 15 0
10 Rynek pracy w Polsce i UE / Tworzenie i rozwój start-upów* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 15 2
11 Seminarium dyplomowe* GRUPRZ seminarium Grupa przedmiotów 30 7
12 Socjologia / Psychologia* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 15 2
13 Techniki i narzędzia oceny ryzyka / Analityka predykcyjna w ubezpieczeniach* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 15 3
14 Techniki i narzędzia oceny ryzyka / Analityka predykcyjna w ubezpieczeniach* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów 15 0

 

UWAGA: Rekrutacja na kierunek następuje przez Portal Rekrutacyjny UEK

 

 

Efekty uczenia się dla kierunku

Kod UEK Kategoria Kompetencja Kody OEK
EI-ST1-AG-K01-23/24Z Kompetencji społecznych Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu ekonomii i finansów oraz dyscyplin powiązanych. P6S_KK 
EI-ST1-AG-K02-23/24Z Kompetencji społecznych Absolwent jest gotów do świadomego uzupełniania i doskonalenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, ze szczególnym uwzględnieniem metod analizy danych, a także do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu. P6S_KK 
EI-ST1-AG-K03-23/24Z Kompetencji społecznych Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, a także do promowania społecznego i kulturowego znaczenia sportu i podejmowania aktywności fizycznej oraz do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego i samodzielnego podejmowania decyzji. P6S_KO 
EI-ST1-AG-K04-23/24Z Kompetencji społecznych Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, wykorzystując nabytą wiedzę i umiejętności. P6S_KO 
EI-ST1-AG-K05-23/24Z Kompetencji społecznych Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym dbałości o dorobek i tradycje zawodu oraz przestrzegania zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych w działalności gospodarczej i wymagania tego od innych. P6S_KR 
EI-ST1-AG-K06-23/24Z Kompetencji społecznych Absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego w zakresie problematyki odnoszącej się do dziedziny nauk humanistycznych. P6S_KO 
EI-ST1-AG-U01-23/24Z Umiejętności Absolwent potrafi rozpoznawać, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dotyczące różnych aspektów działalności gospodarczej i funkcjonowania społeczeństwa, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, posługując się różnorodnymi metodami analizy danych. P6S_UW 
EI-ST1-AG-U02-23/24Z Umiejętności Absolwent potrafi wykonywać zadania związane z analizą statystyczną, optymalizacją decyzji gospodarczych oraz modelowaniem i prognozowaniem procesów społeczno-ekonomicznych i finansowych, w warunkach nie w pełni przewidywalnych, poszukując alternatywnych rozwiązań, korzystając z właściwie dobranych źródeł informacji i danych, dokonując ich oceny oraz krytycznej analizy i syntezy. P6S_UW 
EI-ST1-AG-U03-23/24Z Umiejętności Absolwent potrafi dobierać metody i modele właściwe analizie różnego typu danych statystycznych, w tym danych przekrojowych, szeregów czasowych, danych demograficznych, marketingowych, jakościowych, finansowych i ubezpieczeniowych oraz danych wykorzystywanych w optymalizacji decyzji gospodarczych. P6S_UW 
EI-ST1-AG-U04-23/24Z Umiejętności Absolwent potrafi dobierać i stosować narzędzia informatyczne oraz implementacje metod i modeli analizy danych, wykorzystując zaawansowaną znajomość specjalistycznych języków programowania i pakietów statystyczno-ekonometrycznych. P6S_UW 
EI-ST1-AG-U05-23/24Z Umiejętności Absolwent potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, w szczególności w kontekście ilościowych analiz zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych. P6S_UK 
EI-ST1-AG-U06-23/24Z Umiejętności Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. P6S_UK 
EI-ST1-AG-U07-23/24Z Umiejętności Absolwent potrafi brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich. P6S_UK 
EI-ST1-AG-U08-23/24Z Umiejętności Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, właściwie określając priorytety służące realizacji zaplanowanych zadań. P6S_UO 
EI-ST1-AG-U09-23/24Z Umiejętności Absolwent potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, także o charakterze interdyscyplinarnym. P6S_UO 
EI-ST1-AG-U10-23/24Z Umiejętności Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, będąc świadomym potrzeby uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu analizy danych. P6S_UU 
EI-ST1-AG-U11-23/24Z Umiejętności Absolwent potrafi prawidłowo wykorzystać posiadaną wiedzę do interpretacji zjawisk z zakresu dziedziny nauk humanistycznych. P6S_UW 
EI-ST1-AG-W01-23/24Z Wiedzy Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zależności dotyczące zjawisk społeczno-gospodarczych, stanowiące podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, oraz wybrane zagadnienia w obszarze metod i modeli statystyczno-ekonometrycznej analizy danych oraz optymalizacji decyzji gospodarczych. P6S_WG 
EI-ST1-AG-W02-23/24Z Wiedzy Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu pomiaru i statystycznego opisu wielkości ekonomicznych, wzajemnych ich powiązań, oraz ogólnej metodologii badań ekonomicznych. P6S_WG 
EI-ST1-AG-W03-23/24Z Wiedzy Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady wnioskowania statystycznego z wykorzystaniem metod i modeli statystyki matematycznej, demografii, wielowymiarowej analizy danych, ekonometrii i badań operacyjnych, analizy szeregów czasowych i prognozowania, swobodnie posługując się aparatem logiki matematycznej, algebry liniowej, analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa. P6S_WG 
EI-ST1-AG-W04-23/24Z Wiedzy Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody i modele właściwe analizie różnego typu danych statystycznych, w tym danych przekrojowych, szeregów czasowych, danych demograficznych, marketingowych, jakościowych, finansowych i ubezpieczeniowych oraz danych wykorzystywanych w optymalizacji decyzji gospodarczych. P6S_WG 
EI-ST1-AG-W05-23/24Z Wiedzy Absolwent zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości oraz funkcjonowania przedsiębiorstw i rynków finansowych. P6S_WG 
EI-ST1-AG-W06-23/24Z Wiedzy Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu wybranych technologii i narzędzi informatycznych, w tym specjalistycznych języków programowania i pakietów statystyczno-ekonometrycznych. P6S_WG 
EI-ST1-AG-W07-23/24Z Wiedzy Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, przemiany w niej zachodzące, ich przyczyny i sposoby oddziaływania na zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze będące przedmiotem analiz ilościowych. P6S_WK 
EI-ST1-AG-W08-23/24Z Wiedzy Absolwent zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania pracy zawodowej, w szczególności związanej z analizą danych gospodarczych, a także podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. P6S_WK 
EI-ST1-AG-W09-23/24Z Wiedzy Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, z uwzględnieniem współczesnych narzędzi analizy danych. P6S_WK 
EI-ST1-AG-W10-23/24Z Wiedzy Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia, teorie naukowe oraz metodykę badań wykorzystywaną w dziedzinie nauk humanistycznych.  

 

UWAGA: Rekrutacja na kierunek następuje przez Portal Rekrutacyjny UEK