Ułatwienia dostępu

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zespół ds. Jakości Kształcenia

Zespół ds. Jakości Kształcenia

Zespół ds. Jakości Kształcenia

W skład Zespołu ds. Jakości Kształcenia wchodzą:

  • Przewodnicząca zespołu: dr hab. Renata Wróbel-Rotter, prof. UEK
  • dr Artur Lipieta (przedstawiciel Katedry Statystyki)
  • dr Krzysztof Guzik (przedstawiciel Katedry Matematyki)
  • Aleksandra Kopecka (przedstawicie studentów)
  • Michał Holona (przedstawicie studentów)

Zespół ds. Jakości Kształcenia Instytutu  pełni funkcje organu opiniodawczego
i konsultacyjnego Dyrektora Instytutu.

Podstawę działania Zespołu stanowi Zarządzenie Rektora nr R.0211.64.2022 z dnia 20 października 2022 r. ws. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Do zakresu działania Zespołu należą sprawy związane z:

  • kształtowaniem postaw projakościowych wśród pracowników Instytutu i budowanie wysokiej kultury pracy;
  • monitorowaniem procesu kształcenia w Instytucie;
  • identyfikowaniem nieprawidłowości w realizacji procesu kształcenia w Instytucie;
  • rekomendowaniem rozwiązań w zakresie wykrytych nieprawidłowości;
  • rekomendowaniem udoskonaleń w zakresie jakości kształcenia w Instytucie.